Ang bugtong dating daan Freesexchat adult

At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo.

Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu.

At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangagugulumihanan? Una hindi ito tumutukoy sa Dios lamang sa dahilan hindi lang Dios ang may kalagayang espiritu kundi maging ang mga Anghel ng Dios ay nasa kalagayang espiritu rin .(Heb.1:7,14)maging mga karumaldumal na espiritu o mga demonyo ito nasa kalagayang espiritu rin.(Mat.-45, Apoc.) At ng panahong sinabi ito ng Panginoon Jesu Kristo ang Panginoon ay nasa kalagayan nasa maluwalhating katawang maka-langit o katawang ukol sa espiritu.(1 Cor.,44) kaya nga Kahit sa silid na sarado ay tumatagos ang panginoon.(Juan ) ito ang katawan ukol sa espiritu may Laman at Buto ito na hindi tulad sa laman at mga buto ng karaniwang tao.

Dito maliwanag kahit sa panahon ng mga mga magulang hanggang sa panahon ng mga propeta ang Panginoong Jesu Kristo ay nagpapakita na at nagtuturo sa mga lingkod ng Dios si Amang Abraham nakita niya ang araw ng Panginoon at natuwa.At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam.At nagpatirapa si Abram: at ang Dios ay nakipagusap sa kaniya, na sinasabi, Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasaiyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa.Sa unang bahagi ay nagpapahiwatig sa tulang ito ay naglalarawan ng isang ina na kung saan ay gabi-gabing inilawan ang parol.Na kung saan ay patuloy nahinihintay o umaasang babalik ang kanyang bugtong anak na pitong taong nawalay sa kanya dahil umalis nang dahil sa nakuhang mana.

Search for ang bugtong dating daan:

ang bugtong dating daan-23ang bugtong dating daan-23ang bugtong dating daan-45

na ibig sabihin ng Panginoon na siya ay may laman at mga buto samantala ang espiritu ay walang laman at buto. "At sila'y nagsitindig sa oras ding yaon, at nangagbalik sa Jerusalem, at naratnang nangagkakatipon ang labingisa, at ang kanilang mga kasama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang bugtong dating daan”

  1. Using Cached Exchange Mode, you can read and respond to your cached messages while offline, and any new messages or updates to your mailbox on the server will be automatically sent/received once Outlook (specifically the file) gets connected again.